Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Er du ikke registrert som bruker av barnehagenmin? Klikk her!

Prøv vår demobarnehage, brukernavn og passord er demo.Monssveen Barnehage
Monssvevegen 8, 2825 Gjøvik

Vedtekter

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET

Monssveen barnehage SA

Organisasjonsnr. 985 521 247

Vedtatt på årsmøte den 29.mars 2012.

1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet

MONSSVEEN BARNEHAGE SA.

Foretaket har forretningskontor i Gjøvik kommune.

2 Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

3 Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.

Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller på den måten daglig leder eller styret har fastsatt til dette formålet.

4 Andel sinnskudd

Foreldre som får tilbud om barnehageplass i barnehagen må betale ett andelsinnskudd for hver barnehageplass som er akseptert uavhengig av barnehageplassens størrelse. Andelsinnskuddet skal være betalt før medlemmet kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Et andelsinnskudd er på kr 2.500,-. Andelsinnskuddet forrentes ikke.

Hvert innbetalte andelsinnskudd gir rett til én barnehageplass. Det er anledning til å betale flere andelsinnskudd.

5 Utmelding

Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

Ved utmeldingsfristens utløp har medlemmet krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet.

Medlemmer med flere barnehageplasser har krav på å få tilbakebetalt ett andelsinnskudd etter oppsigelsestidens utløp for hver barnehageplass.

6 Styret

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 5 andre medlemmer, hvorav èn er representant fra de ansatte. Daglig leder er fast sekretær for styret.

Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Styreleder og styremedlemmer kan gjenvelges.

Styret skal velges av årsmøtet. Årsmøtet velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

7 Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.

Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.

Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.

Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.

Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret skal fastsette instruks for daglig leder. Daglig leder har delegert ansvar for å fastsette instruks for det øvrige personalet.

Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.

Styret skal utarbeide en styreinstruks.

8 Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder, gjelder det som møteleder har stemt for. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. Styreleder er møteleder for styremøtene. Dersom styreleder ikke er tilstede, velges møteleder.

Foretakets personale ansettes av styret etter innstilling fra daglig leder.

9 Daglig leder (styrer)

Foretakets daglige leder ansettes av styret.

Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.

Styret og det enkelte styremedlem kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

10 Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

11 Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 4 ukers varsel.

Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

12 Saker som skal behandles på årsmøtet

Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.

Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.

Gjennomgang av styrets årsmelding.

Godkjennelse av årsregnskap.

Valg av styremedlemmer. Styreleder velges særskilt.

Valg av revisor.

Eventuelle forslag til vedtektsendringer

Eventuelt forslag til oppløsning.

Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

13 Stemmeregler for årsmøtet

Hvert medlem har èn stemme på årsmøtet. Dersom ett medlem har flere andeler i foretaket, har vedkommende like mange stemmer som antall andeler. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge frem skiftlig og datert fullmakt.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

14 Vedtektsendring

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav.

15 Oppløsning og avvikling

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer.

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

16 Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 29. juni 2007 nr. 81 i punkt 16.

*****************************************************************

Vedtekter for Monssveen barnehage

i henhold til Barnehageloven § 7:

VEDTATT PÅ STYREMØTE DEN 07.03.2012.

Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten.

1. Eierforhold.

Barnehagen eies og drives av samvirkeforetaket Monssveen barnehage SA.

2. Formål (jfr Lov om barnehager § 1 Formål)

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen drives i samsvar med:

a) Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer / rammeplan

b) Vedtekter og vedtak i Monssveen barnehage SA

c) Årsplan / virksomhetsplaner for barnehagen

d) Barnehagens dokumentasjon for internkontroll

e) Samarbeidsavtale med Gjøvik kommune

3. Opptaksmyndighet.

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen. Styret kan endre denne bestemmelsen.

4. Opptakskrets og opptakskriterier.

Monssveen barnehage er åpen for barn i alderen 10 måneder og frem til skolestart.

Barnehagens opptakskrets er medlemmer av samvirkeforetaket Monssveen barnehage SA, jfr. foretakets vedtekter § 3. Ved opptak av barn legges vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1) Barn med nedsatt funksjonsevne jfr. Barnehagelovens § 13, og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §§ 4 - 12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak.

2) Barn av andelslagets medlemmer.

3) Søsken av barn som går i barnehagen.

4) Barn av ansatte i barnehagen.

5) Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre en forsvarlig drift.

6) Ved opptak følges for øvrig ansiennitetsprinsippet, regnet etter foreldrenes medlemskap i laget som er fra søknadsdato.

7) Barn i nærmiljøet.

Står flere søkere likt etter denne prioritering, skal det foretas loddtrekning. Det skal være mulig å ha delt plass, men det er en forutsetning at den andre halvdelen blir fullt utnyttet av andre, slik at det til sammen utgjør en hel plass. Den som er tildelt plass får beholde den til skolestart. Barnehageåret er fra 15. august til 14. august.

5. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist.

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad iht. Barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.

Oppsigelsestiden på barnehageplass er 3 måneder regnet fra den 1. i kommende måned. Oppsigelsen fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1. april medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut barnehageåret (t.o.m. 14. august). Dersom barnehagen får inn et nytt barn i oppsigelsesperioden, skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

6. Barnehagens organer.

Eierstyret

Se selskapsvedtektene.

Årsmøtet

Se selskapsvedtektene

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

- Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

- Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.

- Samarbeidsutvalget skal ha 6 medlemmer,- 2 valgt av og blant de ansatte, 2 valgt av og blant eierstyret i andelslaget og 2 valgt av og blant foreldrerådet. Daglig leder/styrer har møte-, tale- og forslagsrett. Representanter fra foreldreråd og ansatte velges for 1 år om gangen. Eierstyret fastsetter funksjonstiden for eierstyrerepresentantene.

- Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

- Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende andelslaget. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Protokollen er kun tilgjengelig for samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, daglig leder og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet

mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

- Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen

- Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget på det første foreldremøtet i nytt barnehageår.

- Samarbeidsutvalgets leder er leder av foreldrerådet.

- Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen.

- Barnehagens styrer har, i samarbeid med SU, ansvar for å innkalle til det første foreldremøtet i barnehageåret.

- Foreldremøter holdes minst èn gang i året.

- Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, alminnelig flertallsvedtak gjelder.

Det føres egen protokoll fra foreldremøter, som skal inneholde de uttalelser/vedtak som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal framgå av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer som foreldrerådet gir tilgang.

7. Foreldrebetaling.

Foreldrebetalingen fastsettes av styret i Monssveen barnehage SA, jfr. Samarbeidsavtale med Gjøvik kommune, pkt. 2.6.

De til enhver tid gjeldende betalingssatser fremgår av informasjonsskriv fra styret.

Det betales for 12 måneder i året. Uregelmessig eller manglende betaling kan forårsake at barnet mister plassen. Foreldrebetalingen betales 1 måned forskuddsvis og forfaller til betaling den 20. i hver måned.

8. Leke- og oppholdsareal.

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m2 leke- og oppholdsareal pr. barn over 3

år, og 5,5 m2 for barn under 3 år. Styret kan endre denne bestemmelsen.

9. Åpningstid og ferie.

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 til kl. 16.30 mandag til fredag.

Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl. 12.00 dersom tilstrekkelig mange har meldt behov for dette. Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt.

I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager. Barnehagen er stengt på helligdager.

Barnehageåret går fra 15. august til 14. august. I løpet av dette året skal barnet ha minimum 4 ukers ferie fra barnehagen, hvorav fortrinnsvis 3 uker i sammenheng om sommeren.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

10. Vilkår for kommunal støtte.

Det er inngått samarbeidsavtale med Gjøvik kommune. Avtalen bygger på de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for drift av barnehager, og oppfylling av avtalen er en forutsetning for å motta kommunalt tilskudd. Avtalen beskriver Formål, Barnehagens forpliktelser og Kommunens forpliktelser.

11. Helsemessige forhold / fravær

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen så snart som mulig.

Barn som er syke må holdes hjemme dersom det foreligger smittefare eller barnets allmentilstand tilsier dette.

Dersom barnet ikke kan være ute eller delta i aktiviteter på lik linje med de andre, bør det vurderes å holde barnet hjemme.

Det vises for øvrig til "Syke barn - veiledende informasjon til barnehager", utgitt av Folkehelseinstituttet / kommunelegen.

Styrer avgjør i tvilstilfeller om barnet kan være i barnehagen.

12. Ansvar.

Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.

Barnehagens eier er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.

Levering og henting av barna er foreldre/foresatte selv ansvarlig for. Den som følger

barnet til barnehagen må ikke forlate barnet før det har vært i kontakt med personalet. Personalet må på samme måte få beskjed om at barnet er hentet på ettermiddagen.

Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen. Dersom barnet hentes av en annen person enn den/de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra barnets foreldre/foresatte om hvem som skal hente barnet.

Barnehagens eier eller ansatte har ikke ansvar for barnets medbrakte klær og eiendeler.

Personalet skal ikke ta med barna som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten at det benytte forskriftsmessig sikring av barnet, og at det foreligger skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.