Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Er du ikke registrert som bruker av barnehagenmin? Klikk her!

Prøv vår demobarnehage, brukernavn og passord er demo.Kollevoll Barnehage
DJUPVIK, 4580 Lyngdal

Velkommen til barnehagen vår

På vår hjemmeside vil alle kunne lese om barnehagen, våre generelle tilbud og aktiviteter.

Foresatte som tilhører barnehagen, kan benytte sitt eget brukernavn og passord i "Logg inn"- feltet til høyre, og få tilgang til informasjon m.m. som kun er beregnet på barnehagens ansatte, barn og foresatte.

Nyheter fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Starter arbeidet med ny barnevernlov
Tue, 16 Sep 2014 17:17:00 GMT
Det nedsettes nå et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven fra 1992 kan forenkles. Loven og forskrifter har blitt endret en rekke ganger og regelverket fremstår derfor som usammenhengende og lite oversiktlig. Dette vil bedre rettsikkerheten for barna og gjøre loven mer tilgjengelig.
Gjennomgår forbrukerapparatet
Fri, 12 Sep 2014 07:35:00 GMT
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gitt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i oppgave å vurdere forbrukerapparatet.
Midler til dialogkonferanser for ungdom
Fri, 12 Sep 2014 05:56:00 GMT
Er du eller din organisasjon engasjert i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme? Som del av regjeringens arbeid for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet satt av 200 000 kroner til dialogkonferanser for ungdom.
Skal utrede lovendring om statsborgerskap
Wed, 10 Sep 2014 09:08:00 GMT
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utnevnt professor Benedikte Moltumyr Høgberg til å utrede om det bør innføres regler om tap av statsborgerskap der en statsborger opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser eller frivillig har tjenestegjort i en fremmed militær tjeneste.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer til pressekonferanse med overlevering av NOU om bruk av tolk i offentleg sektor.
Norge skal for første gang rapportere på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Integrering i friluft
Mon, 08 Sep 2014 09:15:00 GMT
- Denne dagen viser hvor viktig rolle frivillige organisasjoner spiller når det kommer til integrering, slår integreringsminister Solveig Horne (FrP) fast etter å ha deltatt på "Kom deg ut"-dagen i Drammen.
Hva mener de unge om likestilling?
Fri, 05 Sep 2014 10:09:00 GMT
I dag møtte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) engasjerte unge fra organisasjoner, samfunnslivet og politikken for å høre om hva de mener om likestilling.
Flyktninger fra Syria var et sentralt tema da barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne besøkte UNHCR i Genève denne uka.
Regjeringen setter i gang et arbeid med å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.
Introduksjonsordninga ti år
Fri, 29 Aug 2014 07:45:00 GMT
Det er ti år sidan nykomne flyktningar gjekk frå å vere passive sosialhjelpsmottakarar til å bli aktive deltakarar i kvalifiseringsprogram. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) meiner det er verdt å markere.
Utreder regler om tap av statsborgerskap
Sun, 24 Aug 2014 17:05:00 GMT
Regjeringen setter i gang et arbeid med å utrede en lovendring der det innføres regler om tap av statsborgerskap. - Dette er et sterkt signal til mennesker som ønsker å delta i terrorvirksomhet og krigføring, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.
Malen vil gjøre det enklere for den sakkyndige å fylle ut egenerklæringen
Ny styreleder i Forbrukerrådet
Fri, 22 Aug 2014 08:20:00 GMT
Anne Kathrine Slungård er oppnevnt som ny styreleder for Forbrukerrådet. Oppnevningen gjelder fram til sommeren 2018.
Møte med funksjonshemmedes organisasjoner
Thu, 21 Aug 2014 13:54:00 GMT
20. august 2014 møtte BLD Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Unge funksjonshemmede (UF) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Formålet var å få innspill til hvordan samarbeidet mellom organisasjonene og departementene kan bli bedre.
Årets barne- og ungdomskommune 2014 skal utmerke seg som en kommune som lykkes i å skape et inkluderende oppvekstmiljø hvor barn og ungdom får delta og utvikle seg.
Nasjonal dialogkonferanse 2014
Mon, 07 Jul 2014 07:43:00 GMT
Regjeringen er godt i gang med forberedelsene til den første årlige dialogkonferansen med lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører.
Alle tilskuddsmidlene gjennom Nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom er nå fordelt. Det er i 2014 tildelt nær 109 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen.
Sakkyndige som påtar seg oppdrag i barnevernsaker er underlagt regler om habilitet og har en selvstendig plikt til å vurdere denne. BLD gir nå retningslinjer om bruk av egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker.
Nasjonal oppvekstkonferanse 2014
Wed, 02 Jul 2014 06:46:00 GMT
Konferansen ønsker å belyse utfordringene knyttet til barn og unges psykiske helse, gjennom foredrag som handler om barna i barnehagen, i skolen, i tjenesteapparatet og i hjemmemiljøet.
Husk alarmtelefonen 116 111
Tue, 01 Jul 2014 12:14:00 GMT
Alarmtelefonen er et nødnummer for barn og unge, som er gratis å ringe. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt.
Regjeringen vil gjøre det enklere for familier å få brukt hele foreldrepermisjonen sammen med barna. Nå sendes forslag til en utvidet unntaksordning for fedre- og mødrekvoten i foreldrepengeordningen på høring.
Regjeringen har besluttet at ordningen med bruk av begrensede tillatelser i påvente av dokumentert identitet skal gjennomgås.
Loser skal rettlede ungdom
Tue, 24 Jun 2014 11:24:00 GMT
27 kommuner og bydeler får BLD-midler til å ansette loser. Losene skal veilede ungdommene slik at de enklere får fullført skolegang og utdanning.
Åpnet Europride og Pride House
Mon, 23 Jun 2014 10:56:00 GMT
Fredag 27. juni deltok statsråd Solveig Horne (FrP) i åpningen av Europride og Pride House.
Ny lov styrker forbrukernes rettigheter
Fri, 20 Jun 2014 07:43:00 GMT
- Den nye loven gir forbrukerne et bedre vern når de handler på nett og i utlandet, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).
Regner ut dine flyrettigheter
Fri, 20 Jun 2014 07:16:00 GMT
Statsråd Solveig Horne (FrP) ønsker Forbrukerrådets nye flyrettighetskalkulator velkommen.
Hver sommer er det flere tilfeller av ungdom som blir utsatt for tvangsekteskap i forbindelse med reiser til utlandet. Nå er det lansert en app som skal gi informasjon til ungdom som står i fare for tvangsekteskap. I tillegg har barne, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sendt brev til alle landets kommuner med oppfordring om å ha ekstra beredskap.
Stemmerettsjubileets sluttrapport
Wed, 18 Jun 2014 08:22:00 GMT
Rapporten redegjør for planlegging, gjennomføring og budsjett. Sist i rapporten foreligger en kronologisk oversikt over alle arrangementene i jubileumsåret.