Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Er du ikke registrert som bruker av barnehagenmin? Klikk her!

Prøv vår demobarnehage, brukernavn og passord er demo.Engehaugen Menighetsbarnehage
GJENNOMFARET 2, 2818 Gjøvik

Vedtekter

VEDTEKTER FOR ENGEHAUGEN MENIGHETSBARNEHAGE

Vedtektene er fastsatt av Gjøvik kirkelige fellesråd i møte 29.11.01 med hjemmel i Lov om barnehager av 5. mai 1995 nr 19 og erstatter tidligere vedtekter for Engehaugen menighetsbarnehage. Vedtektene er behandlet i samarbeidsutvalget for Engehaugen menighetsbarnehage i møte 02.11.10.

§ 1 EIERFORHOLD OG FORVALTNING

1.1 Barnehagen eies av Gjøvik kirkelige fellesråd som bygger sin virksomhet på Den norske kirkes grunn. Barnehagen er en toavdelings heldagsbarnehage.

1.2 Barnehagen skal drives i samsvar med "Lov om barnehager" av 5.mai 1995 nr 19, samt av Barne- og familiedepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.

1.3 Barnehagen har vid praktisering av barnehagelovens kristne formålsparagraf.

§ 2 FORMÅL

2.1 Barnehagen skal bidra til at det enkelte barn utvikler basiskompetanse i tråd med den pedagogiske rammeplanen for barnehager:

- evne til å kunne ta og opprettholde kontakt med andre

- utvikle et positivt selvbilde og positiv holdning til egen læreevne

- utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet

- kunne ta andres rolle og se en sak fra flere synsvinkler

- kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre

- lære seg og selv bidra til å utforme positive normer for samhandling

- utvikle et godt muntlig språk

§ 3 STYRINGSVERK

3.1 Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd; § 4 i Lov om barnehager og forskrifter til barnehageloven § 4 og 5.

3.2 Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å ivareta barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

3.3 Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen og skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

§ 4 OPPTAKSMYNDIGHET

4.1 Søknadsfrist til hovedopptak er 1 mars. Søknader føres inn på Gjøvik kommunes hjemmeside.

4.2 Tildelt barnehageplass beholdes fram til skolestart.

4.3 Styrer utgjør opptakskomiteen for barnehagen og foretar opptak.

§ 5 OPPTAKSKRITERIER

Opptak av barn foretas etter følgende prioriterte liste:

5.1 Barn som etter sakkyndig vurdering fra PP - tjenesten har fortrinnsrett på grunn av funksjonshemming.

5.2 Barn som har fått innvilget utsatt skolestart/første skoleår i barnehage av PP - tjenesten

5.3 Barn som er anbefalt barnehageplass av barnevernet

5.4 a) Barn med faglig dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske problemer

b) Barn fra hjem der det er dokumentert helsemessige, sosiale eller psykiske problemer

5.5 Barn som har 1 år igjen til skolestart. For tospråklige barn 2 år før skolestart

5.6 Barn av menighetens ansatte

5.7 Det skal videre legges vekt på følgende uprioriterte forhold:

- søsken

- pendling

- barn med særlige behov for leke- og aktivitetstilbud

- barn fra nærmiljøet til barnehagen

5.8 Ved inntak av barn skal det foretas en total vurdering av barnets situasjon og av sammensetningen av barnegruppene i barnehagen.

§ 6 OPPSIGELSE

6.1 Oppsigelsestiden i barnehagen er 1 måned. Oppsigelse mellom 1. mars og 15. juli godtas normalt ikke. Dispensasjon kan gis hvis oppsigelsen skyldes at familien skal flytte fra kommunen, forandringer i familiesituasjonen eller andre helt spesielle forhold.

6.2 Ved lang tids fravær uten grunn, mister en retten til plassen.

Fravær fra barnehagen under 1 måned gir ikke rett til redusert betaling.

Legitimert sykefravær sammenhengende i 1 måned eller mer, gir rett til fradrag for hver dag barnet er borte fra barnehagen utover 1 måned. Fradraget regnes ut for hver dag på grunnlag av den fastsatte månedsbetalingen.

§ 7 OPPTAKSPERIODE OG FORELDREBETALING

7.1 Foreldrebetalingen fordeles på 11 måneder. Satsene settes av regjeringen, ved føringer om makspris. I tilegg til makspris kommer evnt turpenger og matpenger.

7.2 Søknad om redusert foreldrebetaling behandles av helse- og sosialetaten. Inntil slikt vedtak foreligger, må foresatte betale ordinær barnehagepris.

7.3.1 Står betaler til rest med 2 måneders betaling eller mer, mister barnet den tildelte plassen.

§ 8 LEKE-OG OPPHOLDSAREALE

8.1 Barnehagen holder til iover -og underetasjen på Engehaugen kirke med 156 kvm godkjent leke-og oppholdsareal, fordelt på garderobe, fire gruppe/lekerom, fellesrom m/kjøkken, lesekrok, gymrom og stor gang. Det gir minimum 4 kvm pr barn under 3 år og 5,3 kvm pr. barn over 3 år. I tillegg kommer toaletter og dusj, pauserom samt kontor for styrer.

Utearealet er på 1400 kvm.

§ 9 ÅPNINGSTID

9.1 Barnehagen er åpen fra kl 7.00 - kl 16.30 mandag til fredag.

9.2 Det forventes at foresatte overholder åpningstiden.

Ved for sen henting gjelder følgende praksis:

a) muntlig advarsel

b) skriftlig advarsel fra styrer

c) gebyr fastsatt av barnehageeier

9.3 Barnehagen har stengt:

* 2 uker i juli

* jul- og nyttårsaften

* 5 planleggingsdager i året

§ 10 HELSEERKLÆRING

10.1 Vedrørende helsetilsyn med personale og barn, vises det til forskrifter i Lov om barnehager § 25.

§ 11 INTERNKONTROLL

11.1 Det skal gjennomføres internkontroll i barnehagen 1 gang pr år. Kontrollen foretas av styrer, en annen ansatt og en representant for foreldrerådet etter fastlagt skjem

§ 12 TILSETTING AV PERSONALE

Styrer tilsetter personale. Styrer skal ha førskolelærerutdanning. Eier fastsetter instruks for personalet. Personalet må forplikte seg på å arbeide i samsvar med barnehagens vedtekter og instruks. Personalet ansettes på 6 måneders prøvetid.

§ 13 ENDRING AV VEDTEKTER

13.1 Endring av vedtektene kan bare foretas av eier etter uttalelse fra samarbeidsutvalget og sendes barnehagekontoret og fylkesmannen til orientering.

13.2 Eier kan bestemme at driften skal nedlegges og hvordan aktiva i så fall skal anvendes.