Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Er du ikke registrert som bruker av barnehagenmin? Klikk her!

Prøv vår demobarnehage, brukernavn og passord er demo.Solstrålen Barnehage
OLE PEDERSENS VEI 2, 4870 Fevik

Vedtekter

Vedtekter for drift av

SOLSTRÅLEN BARNEHAGE as,

Ole Pedersensvei 2,

4870 FEVIK.

Revidert Mai 2015

§1. Solstrålen barnehage as er en privat barnehage som eies og drives av Siri Christine og

Svein Ivar Trondahl. Firmaet er registrert i Brønnøysund som aksjeselskap.

§2. Barnehagens forretningskontor er Ole Pedersensvei 2,4870 Fevik i Grimstad kommune.

§3. Barnehagen drives på eiendommen Gnr. 50 - Bnr. 220 som er Ole Pedersensvei 2 på Fevik

Eiendommen eies av Svein Ivar Trondahl som er personlig ansvarlig for gjeld knyttet til eiendommen.

§4 Barnehagens internkontrollsystem skal til enhver tid være i samsvar med gjeldene forskrifter. Barnehagen er medlem av PBL-A og følger også deres program for HMS og interkontroll.

§5 Formålet med barnehagen er å eie og drive barnehage og også annet barnearbeid i leide lokaler i Fevikkilen. Barnehagen skal søke å sikre barns gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Virksomheten skal drives etter kristne grunnverdier, og skal i hele sitt virke samsvare med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Viser til barnehagelovens §1 og §1a

§6 Opplysningsplikt.

Barnehagen er underlagt barnehagelovens krav til opplysningsplikt i.h.t § 21 og 22 i barnehageloven.

§7 Barnehagens minimums leke- og oppholdsareal er satt til 5,3 m2 under 3 år og 4,0 m2 over 3 år. Uteområdet til barnehagen er godkjent av kommunen. I tillegg disponerer barnehagen friområdet bak barnehagen som er et kommunalt friområde og leiren vår ”Lunvik” på ytre Valøy.

§8 Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.15 til 16.30.

Barnehagen har stengt 5 dager i løpet av barnehageåret som avsettes til personalets planleggings-dager.

Barnehagen er stengt 3 uker i juli og 1.uka i august da hovedferien avvikles. (Se barnehagens årskalender)

Barnehagen holder stengt julaften og hele romjulen.

Onsdagen i påskeuken stenger barnehagen kl.12.00

§9. Barnehagens samarbeidsutvalg skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som består av eiere, foreldre/foresatte og ansatte. Hver gruppe skal være likt representert og velger selv sine representanter.

Barnehagens eier/ eiere deltar men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Eiere som er ansatt i barnehagen kan ikke velges som ansattes representanter.

Samarbeidsutvalget velger selv sin leder.

Møter holdes etter en av samarbeidsutvalget oppsatte plan eller når samarbeidsutvalget leder finner det nødvendig. Med utgangspunkt i rammeplanen skal SU fastsette årsplanen for den pedagogiske virksomhet . Jmf §2 siste ledd i barnehageloven.

Samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de fremmøtte har stemt for.

Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er leder ikke til stede, gjelder det som møtets leder har stemt for.

Samarbeidsutvalget skal føre referat. Referatet skal inneholde de vedtak som gjøres i saker som gjelder barnehagen.

Tid og sted for møtene skal gå frem av referatet samt hvem som er til stede i møtet.

§10 . Barnehagen skal ha et foreldreråd. Foreldrerådet består av foreldre til barna som til enhver tid har plass i barnehagen. Foreldrerådet bør ha minst ett møte i året.

Foreldrenes representanter i Samarbeidsutvalget foretar innkalling og fastsetter saksliste for møtene.

Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i saker som er avgjørende for deres forhold til barnehagen.

Ved avstemning i foreldrerådet gies det en stemme for hver fremmøtte.

§11. Ansettelser

Alle ansettelser i Solstrålen barnehage as gjøres av eier i dialog med styrer/ avdelingsledere. Barnehagen skal søke så langt det er mulig til enhver tid å ha ansatte av begge kjønn.

§12. Opptakskriterier og opptaksområde.

Barnehagen er åpen for barn i alderen frem til skolestart. Hovedopptaket gjøres i fellesopptak med alle barnehagene i Grimstad kommune. Jmf. Barnehageloven §12.

Ved opptak av barn skal det legges vekt på følgende opptakskriterier:

1. Barn som har fått midlertidig plass i barnehagen skal ha fortrinnsrett til fast plass

2. Søsken av barn som har plass i barnehagen skal ha ett års ekstra ansiennitet.

3. Står flere søkere likt etter denne prioritering, skal det foretaes loddtrekning.

4. Dersom det er mulig skal barnehagen ha en hensiktsmessig alders- og kjønnssammensetning.

Opptaksområdet for Solstrålen barnehage er fortrinnsvis barn bosatt i Grimstad kommune, men barnehagen kan også tilby plass til barn bosatt i nabokommuner.

§13. Oppsigelse av plass.

Foreldrene har plikt til å melde fra senest en mnd. før barnet skal taes ut av barnehagen.

En betalingsmåned går fra den 1.i hver mnd. til den siste dato i mnd.

Siste betalingsdag i hver mnd. er den 1. (forskuddsbetaling)

Dersom plassen sies opp etter den 1 .i mnd, må plassen betales ut måneden etter.

Dersom plassen sies opp etter 1 .mars må plassen betales fram til sommerferien d.v.s. ut juni mnd.

Dersom ikke plassen er betalt innen utgangen av mnd. og ikke foreldrene har gitt noen forklaring eller grunn kan plassen stilles til disposisjon for andre som måtte trenge den.

§14 Politiattest

Alle ansatte, elever, lærlinger og studenter i Solstrålen Barnehage AS leverer politiattest. Denne loggføres av eier når den mottas, og blir makulert umiddelbart etter dette.

§15 Taushetsplikt i.h.t §20 i barnehageloven

Alle ansatte, elever, lærlinger og studenter i Solstrålen Barnehage AS skriver under på taushetsløfte første dag i jobb, eventuelt i et ansettelsesmøte.

§16 Helsetilsyn

  • ¥ Ved nyansettelse skal skjema "Tuberkuloseundersøkelse" fra Folkehelseinstituttet fylles ut før man får starte å jobbe i barnehagen jfr §3-1.
  • ¥ Personer som er innenfor et av de nevnte ledd i §3-1 skal fremlegge negativ prøve før tiltredelse i barnehagen
  • ¥ Barnehagen kan ta utgangspunkt i Folkehelseinstituttet sin oversikt over Land med høy forekomst tuberkulose (se referanser)
  • ¥ For alle nye barn som skal begynner i barnehagen må foreldrene fylle ut skjema ”erklæring om helsetilstand” før barnet begynner.

Dersom barnehagen er usikker kan de ta kontakt med bedriftshelsetjenesten, kommuneoverlegen eller Folkehelseinstituttet. Viser ellers til PBL sitt HMS program som barnehagen er en del av.

Revisjon av vedtektene er gjort i samråd med barnehagetjenesten/tilsynsmyndigheten i Grimstad.

Gjennomgått og funnet i orden av Samarbeidsutvalget for 2014 - 2015

Svein Ivar Trondahl eier, Siri Christine Trondahl eier , Maria Helen Blandkjenn styrer/ansatt, Siri Austad ansatt,

Cecilie Hille foreldre. Helen Sætra foreldre (forfall sykt barn )

Fevik 27. Mai 2015