Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Er du ikke registrert som bruker av barnehagenmin? Klikk her!

Prøv vår demobarnehage, brukernavn og passord er demo.Hallagerstua Barnehage
Hallagerbakken 36 , 1256 Oslo

Vedtekter

Barnehagevedtekter for Hallagerstua Barnehage SA i henhold til Barnehageloven § 7

I tillegg til disse barnehagevedtektene, gjelder også avtalen om barnehageplass, samt samvirkeforetakets vedtekter.

  • Vedtatt på generalforsamling 16.04.2013.
  • Endret på Årsmøtet 8.4.2014
  • Endret på Årsmøtet 28.4.2016

§ 1. Eierforhold

Hallagerstua Barnehage er et samvirkeforetak, og eies av medlemmene i samvirkeforetaket, se samvirkevedtektene pkt. 3.

§ 2. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

§ 3. Opptaksmyndighet

Daglig leder/styrer foretar opptak av barn i barnehagen.

§ 4. Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehagens opptakskrets er Oslo kommune. For det tilfellet at barnehagen har ledig kapasitet etter at barn i opptakskretsen er tatt opp i barnehagen, kan barnehagen foreta opptak utenfor opptakskretsen. De samme opptakskriterier, som nedenfor gjelder.

Barnehagen er åpen for barn fra 10 måneder. Barn som er tildelt plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år. Se for øvrig avtale om disponering av barnehageplass om partenes oppsigelse- og hevingsadgang.

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

A) Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

B) Barn bosatt i Hallagerbakken borettslag ved opptakstidspunktet.

C) Barn av ansatte, dersom dette er viktig for å få besatt/beholde ansatte i barnehagen.

D) Søsken av barn som har plass i barnehagen.

E) Daglig leder/styrer skal ved opptak av barn søke å få en balansert kjønn- og alderssammensetning i barnegruppen.

Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekning.

§ 5. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder/styrer kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad.

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 2 måneder fra den dagen oppsigelsen kom frem til mottaker. Oppsigelse skal skje skriftlig.

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1. april medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut juli måned. Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden, skal foreldrenes/foresattes betalingsplikt i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Ved vesentlig mislighold eller når tungtveiende grunner tilsier det, kan barnehageplassen sies opp eller heves med umiddelbar virkning. Styret fatter vedtak om oppsigelse eller heving av barnehageplassen. Foresatte/foreldre skal ha skriftlig melding om oppsigelses- eller hevingsvedtaket i henhold til samvirkelovens § 23.

Det vises for øvrig til avtale om disponering av barnehageplass og samvirkevedtektene.

§ 6. Fastsettelse av foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen følger stortingets fastsatte makspris og retningslinjene til Oslo kommune. Det vises for øvrig til avtale om disponering av barnehageplass. Det betales for 11 måneder i året. Så lenge barnehageplassen opprettholdes må det betales for denne. Det kan således ikke gis fradrag for den fastsatte betalingen for sykefravær og ekstra ferier. Ved fravær må den fastsatte betalingen betales.

§ 7. Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

§ 8. Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 3,5 m² leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 4,5 m² for barn under 3 år.

§ 9. Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra kl. 07.30 til kl. 17.00 mandag til fredag.

Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften, romjulen og mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag. Videre er barnehagen stengt de 3 siste ukene i juli måned.

I tillegg holder barnehagen stengt 5 kurs- og planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Barnehagen er stengt på helligdager. Barnehageåret starter 1. august. Alle barn i barnehagen skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.

For å kunne planlegge barnehagedriften og ferieavvikling for de ansatte i sommermånedene, skal alle foreldre gi bindende melding til styrer om hvilke uker deres barn ikke skal være i barnehagen senest innen 30. april.

Ferieplanen forvises Samarbeidsutvalget til uttalelse og eierstyret til godkjenning i løpet av mai måned.

Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden. Gjentatte brudd på dette kan bli ansett som vesentlig mislighold av andelshavernes plikt. Dersom barnet blir hentet etter barnehagens ordinære stengetid, pålegges foreldre/foresatte å betale et gebyr for hver påbegynte halvtime som fastsettes av eierstyret. Ved for sent henting mer enn 3 ganger, vil dette føre til muntlig advarsel om oppsigelse etterfulgt av skriftlig varsel.

§ 10. Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal arbeide for å fremme samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene.

1. SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker, som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. SU skal med utgangspunkt i rammeplanen, fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten, og skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag. Andre saker av viktighet er f.eks. forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.

SU har rett til å uttale seg dersom barnehagen må søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning. SUs uttalelse skal legges ved eiers søknad om dispensasjon. SU har i hovedsak en rådgivende funksjon, men unntak av vedtagelse av årsplanen.

Saker som gjelder arbeidstakers arbeidsforhold, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av SU.

2. SU skal ha 5 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene og 2 fra de ansatte. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.

3. Barnehagens styre avgjør selv om eier skal delta med representanter i utvalget og eventuelt hvem. Eier kan ikke stille med flere representanter enn de øvrige gruppene (foreldrene og de ansatte).

4. SU konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som SUs vedtak/rådgivende uttalelse gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

5. Møter i SU holdes etter en plan fastsatt av SU, og for øvrig når SUs leder eller barnehagen finner det nødvendig.

Det føres egen protokoll for SU, som skal inneholde de råd og uttalelser som SU har kommet med. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. SUs medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for SUs medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

§ 11. Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

1. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.

2. Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til SU.

3. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen, f.eks. foreldrebetalingen. Andre saker av viktighet er f.eks. forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.

4. Barnehagens daglige leder har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret.

5. Foreldreråd holdes minst en gang i året - gjerne i forbindelse med årsmøtet.

6. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

Det føres egen protokoll for foreldrerådet , som skal inneholde de rådgivende uttalelser som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådet s referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang.

§ 12. Helse- og hygieniske forhold

Før et barn opptas i barnehagen, skal det legges frem erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene ved kommunens helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foreldre/foresatte.

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner må det gis beskjed til barnehagen så snart som mulig. Styrer avgjør om et barn ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna.

§ 13. Revisor

Hallagerstua Barnehage SA skal ha en revisor. Revisor skal påse at regnskapet er ført forsvarlig og i samsvar med god regnskapsskikk.

Revisor skal avgi en skriftlig revisorberetning til generalforsamlingen.

Revisor velges på generalforsamlingen for 1 - ett - år av gangen.

§ 14. Ansvar

Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.

Eierstyret er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.

Levering og henting av barnet er foreldre/foresatte selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen, må ikke forlate barnet før det har vært i kontakt med personalet.

Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen. Dersom barnet hentes av en annen person skal barnehagen ha beskjed fra barnets foreldre/foresatte om hvem som skal hente barnet. Ved tvil om vedkommendes identitet

kan personalet kreve legitimasjon.

§ 15. Dugnadsplikt

Det gjennomføres dugnad i barnehagen i foreldrenes regi to ganger per år, vår og høst. Andelseiere har plikt til å delta på dugnaden. Dugnadsplikten er 12 timer per år. Eierstyrets medlemmer fritas fra dugnadsplikten. Dersom andelseiere i løpet av året ikke har gjennomført sin dugnadsplikt, vil man bli fakturert i henhold til gjeldende satser som fastsettes av eierstyret.

§ 16. Vedtektsendringer

Årsmøtet i barnehagen kan foreta endringer i barnehagevedtektene. Endring kan gjennomføres med alminnelig flertall i årsmøtet.

SAMVIRKEVEDTEKTER for Hallagerstua Foreldredrevet Barnehage SA

· Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 19. desember 2012

· Endring vedtatt på Åsmøtet 6. april 2013

· E ndring vedtatt på Årsmøtet 28.4.2016

§ 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Hallagerstua Barnehage SA. Hallagerstua Barnehage SA har sitt forretningskontor i Oslo kommune, med adresse Hallagerbakken 36 1256 Oslo.

Hallagerstua Barnehage SA (heretter barnehagen) er en heldagsbarnehage med 2 avdelinger for barn i alderen ti måneder til seks år.

§ 2. Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

Hallagerstua Barnehage SA skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet, som gir barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barna i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

§ 3. Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.

Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller på den måten daglig leder eller styret har fastsatt til dette formålet.

§ 4. Andel sinnskudd

Barnehagen har skiftende medlemstall og kapital. Det enkelte medlem er bare ansvarlig for verdien av sitt andelsinnskudd. Hver andel skal være pålydende kr. 5.000.

Det er en forutsetning for tildeling av plass at barnets foreldre/foresatte har tegnet en andel. Tildelt plass er kun gyldig når andel er betalt. Andelsinnskuddet skal være betalt før medlemmet kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. En andel gir rett til 1- ett-barn i barnehagen. De som har delt plass i barnehagen må løse inn 1-en- andel hver.

Skal foreldre/foresatte ha flere barn i barnehagen må det tegnes 1-en-andel pr barn.

Det gis kr. 1.000 i rabatt pr andel for andelshavere som har flere barn i barnehagen, eller delt plass. Dette gjelder for plass nr 2, 3 osv.

Andelsinnskuddet forrentes ikke.

§ 5. Utmelding

Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

En utmelding skal skje fra den 1. eller den 15. i hver måned. Dersom plassen til et barn opphører i mai eller juni, må det betales foreldrekontingent ut juni måned. Ved utmeldingsfristens utløp har medlemmet krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet. Dette gjøres innen 14 dager etter utløpet av oppsigelsesperioden forutsatt at barnehagen ikke har en utestående fordring på oppsigelsestidspunktet.

Medlemmer med flere barnehageplasser har krav på å få tilbakebetalt ett andelsinnskudd etter oppsigelsestidens utløp for hver barnehageplass. Dersom medlemmet har barn igjen i barnehagen skal det minst være andelsinnskudd innestående på kr. 5000.

§ 6. Styret

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 5 faste medlemmer, inkludert 1 representant for de ansatte. I tillegg skal styret ha 1 varamedlem. Funksjonstiden for medlemmene er to år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styret skal velges av årsmøtet. Eierstyrer konstituerer seg selv og velger sin leder.

§ 7. Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.

Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.

Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen. Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.

Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen. Styret skal utarbeide en styreinstruks.

§ 8. Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er tilstede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken. Har noen styremedlemmer forfall, skal et varamedlem innkalles.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

§ 9. Daglig leder (styrer)

Foretakets daglige leder ansettes av styret. Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning. Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.

Styret og det enkelte styremedlem kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

§ 10. Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

§ 11. Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 1 ukes varsel. Innkomne forslag må være Eierstyret i hende innen 3 uker før årsmøtet.

Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

§ 12. Saker som skal behandles på årsmøte

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og referent

3. Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.

4. Valg av en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder

5. Godkjenning av årsmelding

6. Godkjenning av regnskap

7. Disponering av overskudd/underskudd

8. Valg av eierstyre, valgkomite og revisor

9. Eventuelle forslag til Vedtektsendringer

10. Behandling av innkomne forslag.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom det ønskes av eierstyret eller minst 1/10 av medlemmene. Kravet skal være skriftlig. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 7 dagers varsel.

§ 13. Stemmeregler for årsmøte

Hvert medlem har èn stemme per andel. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

§ 14. Vedtektsendring

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav

§ 15. Oppløsning og avvikling

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer.

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

§ 16. Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 29. juni 2007 nr. 81.